Tin tức Pháp luật

Nghị định 38/2019/NĐ-CP về tăng lương cơ sở

Ngày đăng: 10/05/2019 -16:31:14 PM

 Từ ngày 01/7/2019, Nghị định 38/2019/NĐ-CP  quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bắt đầu có hiệu lực thi hành. 

Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau đây:

1. Tăng mức lương cơ sở thêm 100.000 đồng/tháng

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên thành 1.490.000 đồng/tháng.

2. Đề xuất xem xét để điều chỉnh tăng lương cơ sở

Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

3. Về đối tượng áp dụng 

Quy định về người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định  204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004:

Hiện hành bao gồm:

+ Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP  ngày 17/11/2000.

+ Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quy định mới tại Nghị định 38 bao gồm:

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được quy định tại các văn bản:

+ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  ngày 17/11/2000;

+ Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Kinh phí thực hiện tăng lương

* Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở TW;

- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lượng và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao;

- Một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

* Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW:

- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên;

- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền SDĐ, xổ số) thực hiện so với dự toán năm 2018;

- Sử dụng 50% phần NSNN giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập;

-  Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có);

- Sử dụng nguồn còn dư (nếu có) sau khi bảo đảm nhu cầu điều chỉnh tiền lương đến mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng, từ các nguồn:

+ Tiết kiệm 10% chị thường xuyên dự toán năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao;

+ Tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2018 tăng thêm so với dự toán năm 2017;

+ 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) dự toán năm 2018 so với dự toán năm 2017;

+ 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) dự toán năm 2019 so với dự toán năm 2018;

+ Một phần nguồn thu được để lại theo chế độ năm 2019 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Người đưa tin: Cao Văn Lợi

Tin cùng loại