Lịch sử phát triển

Năm học Tên đơn vị Lãnh đạo Phòng
1987 - 1989 Phòng Tổ chức Cao Thị Duyên : Phụ trách
1989 - 1994 Nguyễn Thị Thúy : PTP
1994 - 1995 1. Nguyễn Thị Thúy : PTP
2. Trần Văn Duyệt : PTP
1995 - 1996  1. Trần Văn Duyệt : QTP
2. Nguyễn Thị Thúy : PTP
1996 - 2001 Phòng Tổng hợp 1. Trần Văn Duyệt : TP
2. Nguyễn Ngọc Soạn : PTP
3. Nguyễn Xuân Ánh : PTP
4. Nguyễn Thị Thúy : PTP
5. Nguyễn Gia Khánh : PTP
2001-2008 Phòng Tổ chức - Hành chính  1. Trần Văn Duyệt : TP
2. Nguyễn Xuân Ánh : PTP
3. Nguyễn Thị Thúy : PTP
4. Nguyễn Gia Khánh : PTP
2008-2009 Phòng Tổ chức cán bộ 1. Nguyễn Thị Thúy : TP
2. Ngô Thị Kim Oanh : PTP
2009 - nay Phòng Tổ chức cán bộ Ngô Thị Kim Oanh : TP