Lịch sử phát triển

Năm học Tên đơn vị Lãnh đạo Phòng
1987 - 1989 Phòng Tổ chức Cao Thị Duyên: Phụ trách
1989 - 1994 Nguyễn Thị Thúy: PTP
1994 - 1995 1. Nguyễn Thị Thúy: PTP
2. Trần Văn Duyệt: PTP
1995 - 1996  1. Trần Văn Duyệt: QTP
2. Nguyễn Thị Thúy: PTP
1996 - 2001 Phòng Tổng hợp 1. Trần Văn Duyệt: TP
2. Nguyễn Ngọc Soạn: PTP
3. Nguyễn Xuân Ánh: PTP
4. Nguyễn Thị Thúy: PTP
5. Nguyễn Gia Khánh: PTP
2001-2008 Phòng Tổ chức - Hành chính  1. Trần Văn Duyệt: TP
2. Nguyễn Xuân Ánh: PTP
3. Nguyễn Thị Thúy: PTP
4. Nguyễn Gia Khánh: PTP
2008-2009 Phòng Tổ chức cán bộ 1. Nguyễn Thị Thúy: TP
2. Ngô Thị Kim Oanh: PTP
2009 - 2019 Phòng Tổ chức cán bộ Ngô Thị Kim Oanh: TP
2019 - nay Phòng Tổ chức cán bộ Nguyễn Trung Triều: TP