Tin tức Pháp luật

Các cơ sở giáo dục đại học không cần đưa thông tin giảng viên lên website

Ngày đăng: 11/09/2018 -09:34:29 AM

 

Đó là quy định Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, cơ sở giáo dục đại học cung cấp, cập nhật thường xuyên, chính xác các thông tin chung về tổ chức, hành chính trên trang thông tin điện tử, bao gồm: 

- Thông tin giới thiệu gồm: sứ mạng, tầm nhìn; sơ đồ, cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc; họ tên, chức vụ của lãnh đạo cơ sở giáo dục,…
(Quy định mới không còn yêu cầu phải có danh sách cán bộ, giảng viên của từng khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc cơ sở)

- Thông tin giao dịch;

- Hệ thống các quy định, văn bản quản lý điều hành liên quan đến hoạt động của cơ sở;
- Thông tin về thủ tục hành chính;

- Thông tin tuyên truyền, phổ biến, chế độ, quy hoạch của cơ sở;

Người đưa tin: Cao Văn Lợi

Tin cùng loại