Nhân sự

nttrieu
 

Nguyễn Trung Triều

Chức vụ/chức danh: Trưởng phòng/Giảng viên

Điện thoại: 02583836780; 0905577377

Email: nttrieu@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung các lĩnh vực công tác của Phòng.

- Trực tiếp phụ trách các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng, đánh giá viên chức; xây dựng, phát triển đội ngũ và bộ máy tổ chức.

 

lkuan
 

Lý Khắc Uẩn

Chức vụ: (chức danh): Chuyên viên chính

Điện thoại: 02583.542.289

Email: lkuan.tccb@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Triển khai thưc hiện một số chế độ, chính sách như nâng bậc lương, thâm niên nhà giáo, tuyển dụng, bồi dưỡng, thi đua, kỷ luật…..;

- Thư ký Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường.

 
cvloi
 

Cao Văn Lợi

Chức vụ (chức danh): Chuyên viên

Điện thoại: 02583.542.289

Email: cvloi@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Theo dõi việc ký hợp động lao động, hợp đồng làm việc, bảo hiểm xã hội, quản lý hồ sơ viên chức;

- Phụ trách công tác thanh tra, pháp chế.