Nhân sự

nttrieu
 

Nguyễn Trung Triều

Chức vụ/chức danh: Trưởng phòng/Giảng viên CĐSP chính

Điện thoại: 02583836780

Email: nttrieu@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung các lĩnh vực công tác của Phòng.

- Trực tiếp phụ trách các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng, đánh giá viên chức; xây dựng, phát triển đội ngũ và bộ máy tổ chức.

 

tvtai
 

Thái Văn Tài

Chức vụ: (chức danh): Giảng viên

Email: tvtai@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Phụ trách công tác dân chủ cơ sở

- Phụ trách công tác kê khai tài sản của viên chức 

- Phụ trách công tác phòng chống tham nhũng

- Phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật

- Phụ trách công tác bảo đảm chất lượng

- Thư ký Phòng

- Thực hiện công tác báo cáo theo lĩnh vực phân công

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo định mức

cvloi
 

Cao Văn Lợi

Chức vụ (chức danh): Chuyên viên

Email: cvloi@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách quản lý hồ sơ, hợp đồng làm việc củaviên chức, người lao động

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức

- Phụ trách thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động

- Phụ trách công tác thanh tra, pháp chế

- Thư kýHội nghị giao ban cơ quan, Hội đồng TĐKT

- Phụ trách công tác lưu trữ