Tin tức Pháp luật

Mức hỗ trợ đóng BHYT từ NSNN từ ngày 01/12/2018

Ngày đăng: 01/11/2018 -10:36:56 AM

 

Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế (BHYT) và có hiệu lực từ ngày 01/12/2018. Theo đó, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

- Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

 - Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT với:

+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

+ Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm

a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.

- Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT với:

+ Học sinh, sinh viên;

+ Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Người đưa tin: Cao Văn Lợi

Tin cùng loại