Văn bản

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

- Số văn bản: 29/2012/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại