Văn bản

Nghị định Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

- Số văn bản: 41/2012/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại