Giới thiệu

 1. Chức năng 

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, pháp chế và thanh tra.
2. Nhiệm vụ 
2.1. Công tác tổ chức cán bộ
a) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ;
b) Xây dựng phương án về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, xác định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường;
c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và bố trí sử dụng đội ngũ CBVC – NLĐ  trong Nhà trường;
d) Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Nhà trường, đề xuất bổ sung điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao cho từng đơn vị;   
đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển dụng, tập sự, thử việc, điều động, thuyên chuyển cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc, nâng lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp  cho CBVC – NLĐ theo chế độ hiện hành của Nhà nước và quy chế của Nhà trường;  
e) Quản lý hồ sơ lý lịch của CBVC -NLĐ; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường;   
g) Đề xuất các tiêu chí đánh giá phân loại lao động đối với CBVC - NLĐ;
h) Tham mưu cho Hiệu trưởng các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân trong Nhà trường;
i) Đề xuất với Hiệu trưởng việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Trường đối với CBVC - NLĐ;
k) Cập nhật thông tin BHXH của CBVC - NLĐ theo quy định; 
l) Thực hiện thủ tục giải quyết chế độ chính sách của CBVC – NLĐ.
2.2. Công tác thi đua - khen thưởng
a) Thường trực công tác thi đua - khen thưởng trong Nhà trường;
b) Tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng về các hình thức khen thưởng, hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp.  
2.3. Công tác pháp chế và thanh tra
a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật trong Nhà trường;
b) Xây dựng, triển khai kế hoạch giáo dục pháp luật cho CBVC - NLĐ theo quy định;
c) Thông tin các văn bản pháp luật hiện hành liên quan; 
d) Đề xuất thành lập Ban Thanh tra giáo dục.
2.4. Công tác khác
a) Quản lý CBVC – NLĐ và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện thiết bị được Nhà trường trang bị tại nơi làm việc;
b) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, pháp chế và thanh tra; 
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.