Biểu mẫu

Tên biểu mẫu 
Tải về 
Quyết định về việc ban hành Biên chế năm học 2021-2022 (điều chỉnh)
Quy chế tuyển dụng viên chức
Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý đơn vị thuộc Trường
Quy chế thi đua, khen thưởng
Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức
Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản của viên chức và người lao động
Quyết định về việc ban hành Biên chế năm học 2021-2022
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2019-2020
Một số mẫu văn bản hành chính thông dụng
Page 1 of 2 (13 items)Prev[1]2Next