Biểu mẫu

Tên biểu mẫu 
Tải về 
Quyết định về việc ban hành Biên chế năm học 2021-2022
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2019-2020
Một số mẫu văn bản hành chính thông dụng
Mẫu nghỉ phép, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức, người lao động
Mẫu nhận xét hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động
Mẫu kê khai lao động