Liên hệ

Thông tin liên hệ:

Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.

Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa.

Số điện thoại: 02583.542.289

Webiste: http://tochuccanbo.sptwnt.edu.vn