Cơ cấu tổ chức

GVC, Trưởng phòng: ThS. Ngô Thị Kim Oanh

Phụ trách chung các  hoạt động triển khai thực hiện công tác cán bộ, thi đua khen -thưởng,  chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, công tác pháp chế và thanh tra; quản lý website của Nhà trường: 

1. Giúp Hiệu trưởng xây dựng phương án về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, xác định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường .

2.  Tham mưu cho Hiệu trưởng việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức trong Nhà trường .

3. Giúp Hiệu trưởng xây dựng quy chế, tổ chức triển khai các mặt hoạt động của Nhà trường theo Điều lệ trường Cao đẳng.   

4.  Giúp Hiệu trưởng xây dựng biên chế Nhà trường từng năm học, giáo dục tư tưởng đạo đức trong CBVC…Đồng thời thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường.

5.  Giúp Hiệu trưởng quản lý, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Nhà trường, đồng thời đề xuất bổ sung điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao cho từng đơn vị .   

6. Tổ chức triển khai kế hoạch và thực hiện các mặt công tác về cán bộ như: Tuyển dụng, tập sự, thử việc, điều động thuyên chuyển cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch cho CBVC và hợp đồng lao động theo chế độ hiện hành của Nhà nước và quy chế của Nhà trường .

 7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức phân loại lao động từng học kỳ và bình xét danh hiệu thi đua năm học; tham mưu, đề xuất lên Hiệu trưởng các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Trường và các cấp trên.

8. Phụ trách hoạt động Thanh tra giáo dục trong Nhà trường.

9 . Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng.       

10  Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lí nhân sự và mọi mặt hoạt động công tác của phòng .

12. Phụ trách quản lý website Nhà trường.

2. Chuyên viên chính: Lý Khắc Uẩn

1. Giúp Trưởng phòng các văn bản về điều chỉnh quy chế tổ chức hoạt động; quy chế dân chủ; quản lý biên chế; hồ sơ thủ tục đề nghị bổ nhiệm Lãnh đạo…

 2. Thực hiện một số chế độ, chính sách đối với CBVC như: Nâng bậc lương; chế độ thâm niên nhà giáo; tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng; kỷ luật…  

3.  Công tác thi đua, khen thưởng:

- Nhà trường: Tổng hợp, báo cáo, trình Lãnh đạo ký duyệt kết quả Phân loại lao động theo học kỳ; bình xét danh hiệu thi đua cả năm của CBVC; làm hồ sơ, thủ tục về thi đua khen thưởng các cấp.  

- Khối thi đua các trường ĐH, CĐ, TCCN tỉnh Khánh Hòa: Giúp việc cho Hội đồng thi đua Nhà trường làm nhiệm vụ thi đua các trường ĐH, CĐ, TCCN theo Kế hoạch.

4. Soạn thảo văn bản các loại báo cáo, công văn, quyết định… theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ.   

5. Thư ký tổng hợp báo cáo tháng, lịch công tác tháng, họp cơ quan, họp giao ban…của Nhà trường.   

6. Nghiên cứu, cập nhật hệ thống văn bản theo lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được phân công và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Phòng giao.

3. Chuyên viên: Cao Văn Lợi

1. Công tác hợp đồng lao động:

- Theo dõi, báo cáo thời hạn HĐLĐ, HĐ khoán việc toàn trường.

- Thực hiện các thủ tục ký hợp đồng lao động.

2. Công tác BHXH:

- Theo dõi, cập nhật lương BHXH của người lao động;

- Làm thủ tục cấp sổ BHXH mới cho người lao động;

- Chốt sổ cho người lao động khi nghỉ việc, chuyển công tác; giải quyết thủ tục nghỉ hưu cho CBVC;

- Quản lý sổ BHXH người lao động.

3. Công tác hồ sơ cán bộ

- Theo dõi cập nhật thông tin CBVC phù hợp với chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành;

- Truy xuất thông tin CBVC khi nhà trường cần;

- Lưu trữ theo quy định.

4. Công tác Thanh tra - pháp chế

4.1. Thanh tra

- Thanh tra thường xuyên việc chấp hành nội quy, quy định của CBVC, người lao động;

- Xây dựng kế hoạch thanh tra giáo dục từng năm học và tổ chức thực hiện;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4.2. Pháp chế

- Xây dựng kế hoạch GDPL từng năm học;

- Cập nhật văn bản mới và tuyên truyền pháp luật đến CBVC;

- Soạn thảo, rà soát, bổ sung các nội quy, quy định nội bộ Nhà trường phù hợp với pháp luật hiện hành.

5. Công tác khác

- Xây dựng kế hoạch hành động về công tác PCTN hàng năm và báo cáo đúng hạn về cơ quan cấp trên;

- Xây dựng kế hoạch kê khai tài sản CBVC hàng năm, theo dõi thực hiện và báo cáo lên cấp trên;

- Báo cáo khác thuộc lĩnh vực được phân công đảm nhiệm;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động: 22/12; thăm hỏi gia đình chính sách…